Menu
A- A A+

 

 Αντιμισθία μελών Αναθεωρητικής Αρχής.
14.  Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής καταβάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο αντιμισθία.   

 

Ιεραρχική προσφυγή.
15.--(1)  Κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου επί αιτήσεων προς παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.
(2)  Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου στον ενδιαφερόμενο.
(3)  Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσφυγή είναι γραπτή, εκθέτει τους λόγους πάνω στους οποίους στηρίζεται και απευθύνεται στον πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής.
(4) Η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει την ενώπιόν της ασκηθείσα προσφυγή με κάθε δυνατή σπουδή και αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει σε αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει επί της προσφυγής.

 

 

Εκδοση Κανονισμών.
16.--(1)  Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:
(α) Για τη δημιουργία και διαχείριση σχεδίου αποκαλούμενου ως Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας·  
(β) για τον καθορισμό των δικαιούχων προσώπων δυνάμει του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) σχεδίου, καθώς και των δικαιούχων προσώπων στα οποία δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεών τους από τον Κεντρικό Φορέα· 
(γ) για την παροχή δανείων αναφορικά με-
(i) σπουδές ποσού μέχρι εκατό πέντε χιλιάδες ευρώ (€105.000)·  
(ii)βοήθεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια ποσού μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000)·
(iii) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ποσού μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000)·
(iv) επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση ποσού μέχρι εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€70.000)·
(v) αγορά, ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου ή κατασκευή έργων υποδομής σε υφιστάμενο γήπεδο και εξοπλισμό σωματείων, οργανώσεων και ενώσεων προσώπων ποσού μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) για κτιριακές εγκαταστάσεις·
(δ)  για τη δυνατότητα του Κεντρικού Φορέα να εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σύναψη δανείου μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·
(ε) για την επιβολή όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ή επιφυλάξεων σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου και
(στ) για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ρύθμισης δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
(3)  Οι κατά το εδάφιο (1) καταρτιζόμενοι Κανονισμοί που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση.  Αν η Βουλή εγκρίνει τους Κανονισμούς με τροποποίηση ή χωρίς τροποποιήσεις ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

 

Απαλλαγή δικαιούχων από την πληρωμή τελών, χαρτοσήμων κτλ.
17.  Οι δικαιούχοι με βάση τα εκάστοτε σχέδια ή προγράμματα που εφαρμόζει ο Κεντρικός Φορέας απαλλάσσονται σε σχέση με τα σχέδια ή τα προγράμματα αυτά από την καταβολή-
(α)  Κάθε τέλους χαρτοσήμων πληρωτέου δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί τελών χαρτοσήμων, για σκοπούς υποθήκευσης κατεχόμενης ή/και απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας τους,
(β) κάθε υποθηκευτικού τέλους του Κτηματολογίου δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί πληρωμής  υποθηκευτικών τελών Κτηματολογίου για σκοπούς υποθήκευσης κατεχόμενης ή/και απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας τους.

 

Συνομολόγηση συμβάσεων από τον Κεντρικό Φορέα.
18.--(1)  Συμβάσεις από ή για λογαριασμό του Κεντρικού Φορέα καταρτίζονται και συνομολογούνται νόμιμα και δεσμευτικά για τον Κεντρικό Φορέα, εφόσον γίνονται γραπτώς και φέρουν τη σφραγίδα του Κεντρικού Φορέα και τις υπογραφές του Προέδρου και δύο οποιωνδήποτε μελών του Συμβουλίου εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.
(2)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν ή θίγουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνομολογηθεί για λογαριασμό του Κεντρικού Φορέα, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

Σύσταση επιτροπών.
19.--(1)  Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε να καταρτίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα, που κατέχουν ειδικές γνώσεις ή πείρα, ειδικές ή άλλες επιτροπές με τέτοιο αριθμό μελών, όπως το Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα μέσω μιας επιτροπής:
Νοείται ότι σε κάθε επιτροπή διορίζεται και ένα μέλος της Παγκύπριας ΄Ενωσης Προσφύγων ή του Συνδέσμου Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών ή του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων και Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών.
(2)  Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), να διαφοροποιεί τον αριθμό ή τη σύνθεση οποιασδήποτε επιτροπής, να παύει οποιαδήποτε μέλη ή να διορίζει νέα μέλη καθώς και να προβαίνει στην πλήρωση κενών θέσεων σε οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή.
(3)  Οι πράξεις, οι αποφάσεις και οι εργασίες οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής υπόκεινται πάντοτε στην έγκριση του Συμβουλίου.
(4)  Το Συμβούλιο ρυθμίζει κατά τα λοιπά, με απόφασή του τη διαδικασία των συνεδριάσεων των επιτροπών αυτών.

 

 

 Σημείωση:

3 του Ν70(I) / 98΄Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε από την 21η Ιουλίου 1995.