Menu
A- A A+

 

Προϋποθέσεις έγκρισης αιτήσεων.
7. (1) Πριν αποφασίσει για την παροχή ή μη εγγύησης, ή απευθείας δανειοδότησης, ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα, ο Κεντρικός Φορέας έχει καθήκον να ικανοποιηθεί επαρκώς για την ύπαρξη του λόγου ή την επιδίωξη του σκοπού για τον οποίο ζητείται η παροχή της εγγύησης ή της απευθείας δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της πιο πάνω διάταξης, ο αιτούμενος την εγγύηση ή την απευθείας δανειοδότηση του Κεντρικού Φορέα-
(α) Προκειμένου περί επαγγελματικής δραστηριοποίησης, οφείλει να ικανοποιήσει τον Κεντρικό Φορέα ότι αυτή είναι βιώσιμη• ο Κεντρικός Φορέας όμως δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει την εκπόνηση και προσαγωγή από τον αιτητή μελέτης βιωσιμότητας, ισολογισμών ή φορολογικών δηλώσεων
(β) προκειμένου περί σπουδών, οφείλει να προσκομίσει προσφορά θέσης ή πιστοποιητικό εγγραφής ή, ανάλογα με την περίπτωση, και πιστοποιητικό προόδου του φοιτητή από το εκπαιδευτήριο
(γ) προκειμένου περί νεοδημιουργούμενου ζευγαριού, οφείλει να προσκομίσει απόδειξη της τέλεσης γάμου και
(δ) προκειμένου περί λόγων υγείας, οφείλει να προσκομίσει κατάλληλα ιατρικά πιστοποιητικά από το θεράποντα γιατρό:
Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Κεντρικός Φορέας θα δικαιούται να ζητά δεύτερη γνωμάτευση.
(3) Λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε διαθέσιμων πόρων και περιθωρίων του Κεντρικού Φορέα για παροχή εγγυήσεων και απευθείας δανείων, ο Κεντρικός Φορέας θα έχει διακριτική εξουσία κατά την εξέταση αριθμού αιτήσεων να προβαίνει σε αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των σκοπών, καθώς και των συγκεκριμένων ειδικών συνθηκών εκάστου δικαιούχου αιτητή πάνω στους οποίους βασίζεται η αίτηση και να ενεργεί ανάλογα.
(4) Εκτός από την απόρριψη μιας αίτησης, ο Κεντρικός Φορέας μπορεί σε δικαιολογημένες περιπτώσεις να εγκρίνει μια αίτηση, αλλά η παροχή της εγγύησης να αναβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ως ήθελε αποφασίσει ο Κεντρικός Φορέας ή η καταβολή του δανείου να γίνεται κατά τέτοιες δόσεις ως ήθελε καθορίσει ο Κεντρικός Φορέας.
(5) Σε περίπτωση που ο Κεντρικός Φορέας συνοδεύει την έγκριση του με όρους, αυτοί πρέπει να ικανοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος που θέτει ο Κεντρικός Φορέας στην έγκριση του, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι μήνες και σε περίπτωση που ο αιτητής αποδείξει την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων που παρεμπόδισαν την ικανοποίηση των όρων, το χρονικό αυτό διάστημα θα μπορεί να παραταθεί μέχρι και δεκαοχτώ μήνες.
Προτεραιότητα σε δικαιούχα πρόσωπα πρόσφυγες.
8. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Κανονισμού 7, προτεραιότητα στην εξέταση και έγκριση των δυνάμει του Κανονισμού 6 υποβαλλόμενων αιτήσεων μπορεί να δίδεται σε αιτητές οι οποίοι είναι πρόσφυγες.
Επανυποβολή αίτησης.
9. Δικαιούχος αιτητής, του οποίου η αίτηση απερρίφθη για οποιοδήποτε λόγο, δε δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση βασιζόμενος στον ίδιο λόγο πριν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους εκτός αν μπορεί να παρουσιάσει νέα ουσιαστικά στοιχεία.
Ύψος παροχής εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου.
"10. (1) (α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και των διατάξεων του Κανονισμού 4, το ύψος της παρεχόμενης από τον Κεντρικό Φορέα εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα δεν μπορεί να υπερβεί είτε το 80% της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας του δικαιούχου ή του συγγενικού προσώπου, το οποίο καθιστά τον αιτητή ως το δικαιούχο πρόσωπο, όπως θα υπολογίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είτε το μέγιστο ποσό του σχεδίου που αιτείται, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά ήθελε είναι το μικρότερο, αφού αφαιρεθούν τυχόν προηγούμενα ποσά δανείων μέσω Σχεδίων του Κεντρικού Φορέα που έλαβε ο αιτητής, για οποιοδήποτε καθορισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 σκοπό.
(β) Το ποσό του δανείου που παραχωρείται για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια και για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία δεν θα συνυπολογίζεται για τους σκοπούς των πιο πάνω υπολογισμών με το μέγιστο ποσό δανείου που παραχωρείται για στεγαστικούς σκοπούς.
(γ) Δάνειο που θα ληφθεί μέσω του Κεντρικού Φορέα για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δε θα συνυπολογίζεται με οποιοδήποτε άλλο δάνειο από τον Κεντρικό Φορέα.
(2) Στον καθορισμό του ύψους της παρεχόμενης εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα θα λαμβάνεται υπόψη η σημερινή γενική οικονομική κατάσταση του δικαιούχου αιτητή.
΄Οροι εξασφαλιζόμενης εγγύησης ή δανειοδότησης
11. Ο Κεντρικός Φορέας θα προβεί στις κατάλληλες διευθετήσεις και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι επιβαλλόμενοι από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όροι του δανείου που θα παρέχονται με βάση την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα ή την απευθείας δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα να περιέχουν, μεταξύ άλλων, πρόνοια ότι-
(α) Το επιβαλλόμενο επιτόκιο θα επιχορηγείται κατά τρεις και μισή ποσοστιαίες μονάδες, οι δε τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο:
Νοείται ότι η επιχορήγηση των πιο πάνω μονάδων στις περιπτώσεις αιτήσεων για επέκταση και εξασφάλιση στέγης ή επιδιόρθωση, βελτίωση και/ή προσθήκη σε υφιστάμενη κατοικία, θα είναι τέτοια ούτως ώστε ο δικαιούχος αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2%:
Νοείται περαιτέρω ότι η επιχορήγηση των πιο πάνω μονάδων στις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση θα είναι τέτοια ούτως ώστε ο δικαιούχος αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2%:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι η επιχορήγηση των πιο πάνω μονάδων στις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα, θα είναι τέτοια ούτως ώστε ο δικαιούχος αιτητής να επιβαρύνεται με επιτόκιο ύψους 3%.
(β) η περίοδος αποπληρωμής να είναι μέχρι 20 χρόνια:
Νοείται ότι σε περιπτώσεις υφιστάμενων, συναφθέντων στεγαστικών δανείων με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, η περίοδος αποπληρωμής δύναται να επεκταθεί μέχρι 30 χρόνια, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή:
Νοείται περαιτέρω ότι για την περίοδο των πρόσθετων χρόνων πέραν των 20 χρόνων, ο Κεντρικός Φορέας δεν θα επιχορηγεί το επιτόκιο, αλλά ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
(γ) θα παρέχεται περίοδος χάριτος για έναρξη της αποπληρωμής του κεφαλαίου μέχρι 2 χρόνια, επιπρόσθετα της περιόδου αποπληρωμής
(δ) προκειμένου περί σπουδών, η περίοδος χάριτος για έναρξη της αποπληρωμής του κεφαλαίου επεκτείνεται μέχρι τη συνολική κανονική διάρκεια ετών συμπλήρωσης της σπουδής συν ένα μέχρι τρία χρόνια, εφόσον η συνολική περίοδος χάριτος και αποπληρωμής του δανείου δε θα υπερβαίνει τα 20 χρόνια:
Νοείται ότι σε περιπτώσεις σπουδών που απαιτούν μεγάλη χρονική διάρκεια, ο Κεντρικός Φορέας θα μπορεί να παρατείνει τη συνολική περίοδο και πέραν των 20 χρόνων
Νοείται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις υφιστάμενων, συναφθέντων σπουδαστικών δανείων, ο Κεντρικός Φορέας δύναται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, να επεκτείνει την περίοδο αποπληρωμής πέραν των 20 χρόνων και μέχρι τα 30 χρόνια:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση επέκτασης της περιόδου αποπληρωμής πέραν των 20 χρόνων, ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σπουδών των οποίων η χρονική διάρκεια είναι μεγάλη και με την αρχική έγκριση η περίοδος αποπληρωμής επεκτάθηκε πέραν των 20 χρόνων οπότε η περίοδος αποπληρωμής δύναται να επεκταθεί μέχρι και 30 χρόνια κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, αλλά για τα πρόσθετα χρόνια επέκτασης της περιόδου αποπληρωμής ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
(ε) αν το εξασφαλιζόμενο από τον Κεντρικό Φορέα δάνειο ή εγγύηση παρέχεται σε πέραν του ενός προσώπου, η ευθύνη των προσώπων αυτών θα είναι αλληλέγγυος και κεχωρισμένη
(στ) ο Κεντρικός Φορέας είτε απευθείας είτε μέσω του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα δικαστικά ή άλλα κατάλληλα μέτρα εναντίον του πρωτοφειλέτη και των εγγυητών του για εξόφληση του δανείου που του παραχώρησε με απευθείας δανειοδότηση
(ζ) προκειμένου περί παροχής δανείου με βάση την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να ειδοποιεί τον Κεντρικό Φορέα για τυχόν καθυστερήσεις του οφειλέτη στην εξόφληση του δανείου και να λαμβάνει όλα τα δικαστικά ή άλλα κατάλληλα μέτρα εναντίον του και των εγγυητών του για εξόφληση του δανείου που παραχώρησε πριν αυτό κινηθεί εναντίον του Κεντρικού Φορέα ως εγγυητή.
(η) προκειμένου περί παροχής δανείου με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, ο Κεντρικός Φορέας με τη συναίνεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, να προβεί σε αναδιάρθρωση του υφιστάμενου, συναφθέντος δανείου και σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου η περίοδος αποπληρωμής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 χρόνια, εξαιρουμένων των επαγγελματικών δανείων που δεν δύναται να ξεπερνά τα 20 χρόνια, και ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την περίοδο πέραν των 20 χρόνων.