Menu
A- A A+


Στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα, στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις πόλεις και στο Διαδίκτυο.

Οι Κύπριοι πολίτες που κατοικούν και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν κατεχόμενη περιουσία (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ορισμό για δικαιούχο πρόσωπο στους Κανονισμούς).

Στην οδό Λεωφόρος Στροβόλου 254, 2048 Στρόβολος, Τηλ. 22468350 και Φαξ 22322429.

Ναι, εφόσον έχει κατεχόμενη περιουσία.

Ναι, θα μπορεί να το κάμει εφόσον αποπληρώνει κανονικά το δάνειό του και εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Κεντρικού Φορέα και εφόσον επίσης θα παραμείνει η υποθήκη στον Κεντρικό Φορέα.

Όχι, μπορεί να υποβληθεί η αίτηση χωρίς να γίνει μεταβίβαση.

Όχι. Ο αιτητής πρέπει να κατοικεί και να διαμένει μόνιμα στην Κύπρο.

Συμπληρώνετε το κατάλληλο έντυπο αίτησης (υπάρχει ξεχωριστό έντυπο για κάθε σκοπό δανείου), επισυνάπτετε τα τεκμήρια που ζητούνται στο έντυπο και μαζί με το έντυπο τα αποστέλλετε ή τα προσκομίζετε στον Κεντρικό Φορέα.
Αν η αίτηση απορριφθεί, θα ενημερωθείτε γραπτώς.
Αν η αίτηση εγκριθεί:

 • Θα ενημερωθείτε γραπτώς με επιστολή από τον Κεντρικό Φορέα στην οποία θα αναφέρονται οι όροι έγκρισης της αίτησής σας.
 • Στη συνέχεια θα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον αντιπρόσωπο του Κεντρικού Φορέα για διευθέτηση ραντεβού για να υποθηκευθεί η κατεχόμενη περιουσία σας.
 • Μετά τη λήψη του υποθηκευτηρίου από τον Κεντρικό Φορέα, θα σας σταλεί δεύτερη επιστολή από τον Κεντρικό Φορέα η οποία θα σας παραπέμπει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη σύναψη του δανείου. Η όλη διαδικασία διαρκεί 1 - 2 μήνες ανάλογα με τον όγκο εργασίας


Υπάρχει η Αναθεωρητική Αρχή του Κεντρικού Φορέα η οποία επιλαμβάνεται την εξέταση ενστάσεων. Εάν διαφωνείτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αίτησή σας, μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς την ένστασή σας (προσφυγή) στην Αναθεωρητική Αρχή, εκθέτοντας και τους λόγους της προσφυγής. Η προσφυγή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε σας της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις εξετάζονται με τη σειρά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό που τους δίδεται κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους στον Κεντρικό Φορέα καθώς και σύμφωνα με τα εκάστοτε ετήσια διαθέσιμα κονδύλια για τον κάθε σκοπό δανείου.

Όχι. Η κάθε αίτηση πρέπει να αφορά ένα επίπεδο σπουδών. Μπορείτε να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε επίπεδο σπουδών όταν θα έχετε εξασφαλίσει προσφορά θέσης ή εγγραφή στο σχετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι αιτήσεις που αφορούν καλοκαιρινά μαθήματα (summer sessions) και προπαρασκευαστικά / προεισαγωγικά προγράμματα σπουδών (foundation / preparatory / access / pre-degree courses) δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Τα ετήσια κόστα σπουδών για σκοπούς δανειοδότησης από τον Κεντρικό Φορέα που θα εγκρίνονται θα περιλαμβάνουν το κόστος διδάκτρων όπου υπάρχει και επιπλέον έξοδα συντήρησης ως εξής:

 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα Η.Π.Α., Καναδά και χωρών Δυτικής Ευρώπης: €8.000 για έξοδα συντήρησης, ετήσια.
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελλάδας και λοιπών χωρών: €6.000 για έξοδα συντήρησης, ετήσια.
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου:
  • €3.500 για έξοδα συντήρησης ετήσια όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι διαφορετική από την περιοχή διαμονής των γονέων του.
  • €2.500 για έξοδα συντήρησης ετήσια όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι η ίδια με την περιοχή στην οποία διαμένουν οι γονείς του.
 • Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας: €1.700 ετήσια για έξοδα συντήρησης.

"Κόστος διδάκτρων" σημαίνει το ποσό διδάκτρων που πληρώνει ο αιτητής στη Σχολή του κατά το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο δικαιούται δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα επί τα υπόλοιπα έτη σπουδών του. Για παράδειγμα: κόστος διδάκτρων €5.000 στο πρώτο έτος σπουδών που θα αρχίσει η δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα επί 3 χρόνια σπουδών = €15.000 το συνολικό "κόστος διδάκτρων. Φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξασφαλίζουν δάνειο μέσω του Student Loans Company το δάνειο αυτό θα αφαιρείται από το δάνειο που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα.


Στις περιπτώσεις παροχής υποτροφίας θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού της υποτροφίας από το ολικό κόστος σπουδών όπως αυτό καθορίζεται από τον Κεντρικό Φορέα.

Ημερομηνία υποβολή αιτήσεων:(α) Για σπουδές που αρχίζουν οποιοδήποτε μήνα μεταξύ των μηνών Μαΐου ως Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ισχύει το ακόλουθο: Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεχτές εφόσον υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και το αργότερο μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Παράδειγμα: Από την 1.2.2015 μέχρι και τις 31.1.2016, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που οι σπουδαστές τους αρχίζουν οποιοδήποτε μήνα μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου του 2015.

(β) Για σπουδές που αρχίζουν οποιοδήποτε μήνα μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου ως Απριλίου του ίδιου έτους, ισχύει το ακόλουθο: Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεχτές εφόσον υποβληθούν από την 1η Μαΐου του προηγούμενου έτους και το αργότερο μέχρι και την 30η Απριλίου του έτους εντός του οποίου αρχίζουν οι σπουδές. Παράδειγμα: Από την 1.5.2015 μέχρι και τις 30.4.2016, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που οι σπουδές αρχίζουν οποιοδήποτε μήνα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2015.Η παραχώρηση σπουδαστικού δανείου θα καλύπτει και το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εφόσον θα έχει υποβληθεί μέσα στα πιο πάνω χρονικά περιθώρια. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από φοιτητές που ήδη σπουδάζουν για κάλυψη του υπόλοιπου της χρονικής διάρκειας των σπουδών τους. Αιτητές που δεν αρχίζουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος που δήλωσαν στην αίτησή τους για δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα αλλά τελικά τις μεταθέτουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις τους δεν θα απορρίπτονται αλλά θα εξετάζονται όταν θα αρχίσει η εξέταση αιτήσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους στο οποίο μετάθεσαν τις σπουδές τους.


Όχι. Εξαιρούνται περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών υγείας (αιτήσεις δανειοδότησης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) όταν οι αιτητές δεν είναι σε θέση ή κατάσταση που να τους επιτρέπει να υποβάλουν την αίτηση αμέσως πριν από τη σύναψη του δανείου. Όμως θα πρέπει να την υποβάλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ιατρική περίθαλψή τους.

΄Οχι. Τα σχέδια παροχής δανείων με την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα για τους πιο πάνω σκοπούς έχουν διακοπεί από 1/1/2013. Παραμένουν σε ισχύ τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικού και Επαγγελματικού Δανείου νοουμένου ότι θα εξασφαλίσετε δάνειο προς επιδότηση, από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εγκρίνονται αιτήσεις για επιδότηση επιτοκίου δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι και έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα μόνο για στεγαστικούς σκοπούς.

Όχι. Ο ορισμός «εξασφάλιση στέγης» στους Κανονισμούς του Σχεδίου, δεν καλύπτει την αγορά οικοπέδων.

Όχι. Αιτήσεις που περιέχουν το στοιχείο της επένδυσης όπως για αγορά γης, οικοπέδου, επιδιόρθωση κατοικίας ή καταστήματος προς ενοικίαση, αγορά χρεογράφων κλπ, απορρίπτονται.

Επαγγελματικές αιτήσεις που αφορούν εξάσκηση δεύτερου επαγγέλματος, δε λαμβάνονται υπόψη, εκτός εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων χαμηλά αμειβομένων ή μερικώς απασχολημένων.